درباره

 مرکز آموزش زبان  آب و برق خوزستان با اتکاء به سابقه طولانی و درخشان مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان در آموزش زبان انگلیسی دوره های نظام جامع  کار کنان صنعت آب و برق خوزستان در سال 1386 فعالیت خود را آغاز نمود .KWPTC Language Lab این مرکز به صورت مستقل در کنار مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان در خیابان کاشان واقع است و کلیه دوره های آموزش عمومی مکالمه زبان انگلیسی و آموزشهای تخصصی زبان انگلیسی را برگذار می نمایید. دوره های برگذار شده به شرح ذیل میباشند:  

دوره های تخصصی:   GRE    GMAT  IELTS TOEFL ibt  TOEFL pbt  و دوره های مکاتبات بین المللی با مراکز و موئسسات علمی بین المللی/ دوره مقاله نویسی isi و mla به زبان انگلیسی/ دوره ترجمه فنی از فارسی به انگلیسی.

دوره های عمومی: Speaking club    New Interchange   Top Notch   Touchstone  Hip Hip Hooray   Parade  Let's Go

شماره تماس : 3340526

گزارش تخلف
بعدی